Busy Holandia Polska - Trans Glass Sp. z o.o.

Przeszukując internet w poszukiwaniu ofert przejazdów Busem na trasie Holandia Polska, ekipa doCelu.nl znalazła informacje o przewoźniku. Zebrane oraz uporządkowane informacje zamieszczamy poniżej w formie przejrzystego rozkładu jazdy. Dzięki prostemu układowi w łatwy sposób znajdziesz busy z Holandii do Polski oraz busy z Polski do Holandii.

Busy Holandia:

Połączenia na trasie
Holandia - Polska - Holandia

Busy Polska

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Wyjazdy busów z Holandii do Polski w dni:

busy Niedzielabusy Poniedziałekbusy Wtorekbusy Środabusy Czwartekbusy Piątekbusy Sobota

Wyjazdy busów z Polski do Holandii w dni:

busy Niedzielabusy Poniedziałekbusy Wtorekbusy Środabusy Czwartekbusy Piątekbusy Sobota

Kujawsko-pomorskie
Lubuskie
Pomorskie
Zachodniopomorskie

Trans Glass Sp. z o.o.

Data publikacji / Wyświetleń
2014-05-03 / 4847
adres
64-965 Okonek
Lipowa 44
NIP
767-15-48-088
Regon
572045353
telefon
+48 672 669 491
+48 503 198 446
+31 684 808 742
e-mail
brak informacji
www
Trans Glass Sp. z o.o.
Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Nr:
brak informacji
Licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób
(wydawane przez Ministra Infrastruktury) Nr:
brak informacji

Podziel się z innymi

Opis: Trans Glass Sp. z o.o.

Logistyka i zaufanie naszych klientów to odpowiednie słowa, które charakteryzują naszą firmę.
Polityką i misją naszej firmy jest zadowolenie klienta, a za cele stawiamy sobie ciągłe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług.
Specjalizujemy się w międzynarodowych przewozach osób i paczek z Polski do Holandii, Niemiec, Anglii i Belgii.
Klientów i paczki odbieramy każdorazowo z adresu i zawozimy na wskazany adres.
Nasz obszar działania to północno-zachodnia cześć Polski jeśli chodzi o przewozy osób.
Paczki przewozimy w systemie door to door bez znaczenia na miejsce odbioru lub nadania.
Firma posiada wszelkie certyfikaty i licencje na świadczenie międzynarodowego przewozu osób i paczek.
Dumą naszej firmy są nasi pracownicy którzy dbają o komfortowe, szybkie i bezpieczne przejazdy pasażerów i paczek.
Każdego roku grono naszych zadowolonych klientów wzrasta co generuje zwiększanie naszej dostępnej floty minibusów i doświadczenia w tym co robimy.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych chcących skorzystać z naszych usług.
Z poważaniem:
Prezes: Wiesław Zawiliński
Kierownik logistyki: Marcin Zawiliński

Regulamin przewozów na trasie Polska-Holandia-Polska

Trans Glass Sp. z o.o.


REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK PRZEZ

FIRMĘ TRANS GLAS SP. Z O.O.§1

Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników TRANS GLASS SP. Z O.O. oraz podmioty współpracujące z TRANS GLASS SP. Z O.O. przy wykonywaniu usług.§2

TRANS GLASS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmą zewnętrznym, z którymi TRANS GLASS SP. Z O.O. ma podpisaną stosowną umowę handlową.§3

1. Nadawca – podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy.

2. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.

3. Zleceniodawca – podmiot który zleca TRANS GLASS SP. Z O.O. wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.

4. Płatnik – płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.§4

1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie: www.przewozy-okonek.pl za potwierdzenie pracowników TRANS GLASS SP. Z O.O., jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.

2. Złożenie zamówienia stanowi dowód zapoznania się i treści niniejszego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia tego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika staja się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie chyba, że stosowana umowa między stronami stanowi inaczej.

3. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych.

4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.

5. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz TRANS GLASS SP. Z O.O. przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.

6. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel TRANS GLASS SP. Z O.O. (lub jego podwykonawcy) pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.

7. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.§5

1. Nadawca jest obowiązany oddać TRANS GLASS SP. Z O.O. przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać TRANS GLASS SP. Z O.O. w opakowaniu, które powinno między innymi:

- być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;

- być odpowiednio wytrzymałe;

- uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;

- być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub

„uwaga szkło.” W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki

3. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.§6

1. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana.

2. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia TRANS GLASS SP. Z O.O. może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

3. Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się przedstawiciel, TRANS GLASS SP. Z O.O. dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

4. Niezgodności stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy.§7

1. Z przewozu są wyłączone rzeczy:

- których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

- niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe

lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;

- zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach

naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje; oraz towarów opodatkowanych

akcyzą np: papierosy, alkohol

- zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;

- mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione

przez prawo;

- zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty,

zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień TRANS GLASS SP. Z O.O. może:

- odesłać na koszt Nadawcy rzeczy wyłączone z przewozu.

- nałożyć na Nadawcę lub Odbiorcę karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej TRANS GLASS SP. Z O.O. z tytułu wykonania usługi.

3. TRANS GLASS SP. Z O.O. może odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny oraz w przypadku:

- czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,

- niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,

- gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem

faktycznym. nie nadają się do przewozu;

- niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe

lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;

- ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca lub Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub

czasowo wyłączonym z obsługi.§8

Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu adres który musi być czytelny, bez śladów

wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy.§10

1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel TRANS GLASS SP. Z O.O. obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę ) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.

2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko TRANS GLASS SP. Z O.O..

3. TRANS GLASS SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.

4. Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu TRANS GLASS SP. Z O.O. upoważniony ubezpieczyciel.

5. TRANS GLASS SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.

6. Odpowiedzialność TRANS GLASS SP. Z O.O. nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.

7. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki TRANS GLASS SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności 1000pln.§11

1. Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są

każdorazowo z Nadawcą.

2. Koszty każdorazowej próby doręczenia przesyłki są naliczane według oficjalnego cennika TRANS GLASS SP. Z O.O. w dniu nadania i ponoszone są przez Płatnika.

3. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez TRANS GLASS SP. Z O.O. (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, kary, mandaty i inne.§12

1. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

- Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;

- Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia;

- Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.

3. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji

4. Po rozpatrzeniu reklamacji, TRANS GLASS SP. Z O.O. powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

5. Reklamacje zgłoszone po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

6. Przesyłka nie doręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie

Nadawcy.

§13

Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojazdach po wysiadce osoby przewożonej.

§14

1. Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym

regulaminie. W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują

poszczególnych spraw inaczej.

2. Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby TRANS GLASS SP. Z O.O. przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez TRANS GLASS SP. Z O.O. usługi.

Opublikowano: 2014-05-03

Utrudnienia na drogach
w Holandii

A1 Hengelo w kierunku Apeldoorn

Zjazd z autostrady Voorst jest zamknięty.
Od 03 czerwca 2014 21:00 - do 04 czerwca 2014 01:00

A1 Amersfoort w kierunku Amsterdam

pomiędzy mostem Amsterdam-Rijnkanaal a knp. Watergraafsmeer.
Od 03 czerwca 2014 21:00 do 04 czerwca 2014 17:00

A1 Amersfoort w kierunku Amsterdam

Zjazd w Diemen zamknięty.
Od 03 czerwca 2014 21:00 do 04 czerwca 2014 17:00

A1 Amersfoort w kierunku Amsterdam

Zamknięty wiadukt w Diemen.
Od 03 czerwca 2014 21:00 do 04 czerwca 2014 17:00

A4 Delft w kierunku Amsterdam

Zjazd w Roelofarendsveen jest zamknięty.
Od 03 czerwca 2014 23:59 do 04 czerwca 2014 15:00

Poznaj wyszukiwarki busów:
Holandia - Polska - Holandia

Zauważalna różnica łatwości szukania busy z Hoalndii do Polski oraz busy z Polski do Holandii

Co odróżnia wyszukiwarkę busów z Holandii do Polski doCelu.NL od innych serwisów ogłoszeniowych, w których również można znaleźć busy z Holandii do Pols ...więcej

Zobacz jak działa wyszukiwarka busów

Zobacz jak skutecznie działa wyszukiwarka busów z Holandii do Polski oraz busy z Polski do Holandii na ...więcej

Mandaty w Holandii - przekroczenie prędkości

Taryfikator mandatów drogowych w Holandii, za przekroczenia prędkości dzieli się na dwa typy. Wysokość mandatu jaki zapłacimy za przekroczenie prędkości na holenderskich drogach uz ...więcej

Bądź bezpieczny z doCelu.nl

W transporcie osób i nie tylko, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem podróży czy też rozkładem jazdy. Charakterystyka transportu osób busem z Holandii d ...więcej

Mandaty w Holandii - spanie w samochodzie

Spanie w samochodzie w Holandii jest zabronione. Jeśli w celu zaoszczędzenia na hotel w Holandii postanowimy spać w samochodzie narażamy się na mandat od ...więcej